Viac ako 120 000 produktov pripravených na dodanie. 

Namietania spracúvania GDPR

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko:  ...............................................................................................................

Bydlisko: ...............................................................................................................

týmto namietam spracúvanie mojich osobných údajov SV MOTO RACING, s. r. o., Pažite 960/3, 907 01 Myjava, IČO: 44 459 378, za účelom: /doplňte na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré namietate/ ....................................................................................................................................................... Spracúvanie mojich osobných údajov namietam z nasledovných dôvodov: /popíšte dôvody, prečo nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali/ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom: rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť; iným spôsobom: ....................................................

Poučenie: Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať.

Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade kladného vybavenia žiadosti, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na daný účel. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

 

 

V ............................., dňa ....................

 

...........................................

Podpis dotknutej osoby

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie